Znajdź najbliższy warsztat

DEKLARACJA ZGODY

DEKLARACJA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych w celu administrowania oraz realizacji moich wniosków przez EUROREPAR Car Service SAS, z siedzibą we Francji, 1 Boulevard de l’Europe, 78300 POISSY, Francja, działającą w charakterze administratora danych.

Administrator przetwarza moje dane osobowe w następujący sposób:

Dane / Rodzaj danych (obowiązkowe oznaczone *)

Cel(e)

Dane do identyfikacji i kontaktu (imię i nazwisko*, adres e-mail*; numer telefonu, adres (*w stosownych przypadkach), preferowana forma kontaktu), dane
umożliwiające identyfikację pojazdu: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)*, numer rejestracyjny pojazdu / data pierwszej rejestracji), specyfikacja pojazdu (model, wersja wyposażenia, silnik), rodzaj usługi*, przebieg, termin oddania pojazdu / data odbioru pojazdu, samochód zastępczy

Realizacja zapytania dotyczącego usługi serwisowej

Moje dane osobowe będą przechowywane dla realizacji wyżej wymienionych celów przez okres trzech lat.

 

Odbiorcy

Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej oraz udostępniane następującym odbiorcom:

Dane

Cel(e)

Odbiorca(y)

Dane do identyfikacji

i kontaktu*, dane umożliwiające identyfikację pojazdu* i usług oraz specyfikacja usługi*, szczegóły zapytania, wybrany partner marki EUROREPAR Car Service SAS*, informacje o wybranej formie finansowania (*w stosownych przypadkach), informacje o flocie (*w stosownych przypadkach)

Rejestracja i utworzenie konta / zarządzanie kontem. Kontakt i realizacja wniosków/zapytań, subskrypcja newslettera i rezygnacja

EUROREPAR Car Service SAS i PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja i wybrany Partner EUROREPAR Car Service SAS.

Wymienieni wyżej odbiorcy udostępniają Państwa dane osobowe odpowiednim podmiotom przetwarzającym w celu świadczenia usług IT dla realizacji wymienionych celów: 

·         Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Francja) współpracujący z podmiotami przetwarzającymi dane, znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to wiążące reguły korporacyjne (WRK). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

·         Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, Francja) współpracujący z podmiotami przetwarzającymi dane, znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to wiążące reguły korporacyjne (WRK). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

·                   ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Paris, Francja

Dane do identyfikacji

i kontaktu*, dane umożliwiające identyfikację pojazdu* i usług oraz specyfikacja usługi*, wybrany partner marki EUROREPAR CAR SERVICE SAS

Komunikacja z klientem 

·                   ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Paris 

Dane do identyfikacji

i kontaktu*, (imię i nazwisko, nr telefonu)

Śledzenie realizacji zgłoszeń przeprowadzonych na stronie

·                   ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Paris 

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, której niniejszym udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Mam prawo cofnąć moją zgodę w każdej chwili. W tym celu powinienem skontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: privacy-rights@eurorepar.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie wyrażonej przed jej wycofaniem.

 

Moje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, mam prawo do dostępu do treści moich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które mnie dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy pamiętać, że przysługujące mi prawa wymienione powyżej są ograniczone określonymi wymogami prawnymi i mogą być realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : privacy-rights@eurorepar.com

Jako administrator Państwa danych możemy je zaktualizować na Państwa prośbę w dowolnym momencie (na przykład w przypadku zmiany Państwa adresu e-mail).

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/.

 

Nasze dane kontaktowe

EURO REPAR Car Service SAS and PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, adres email :  info-web@eurorepar.com .

Potwierdzam wyrażoną powyżej zgodę, zapoznanie się z przysługującymi mi prawami i warunkami przetwarzania danych opisanymi w tym dokumencie oraz moje dane kontaktowe  (link to Polityki prywatności).


 

 

icon-gear